NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NĂM 2013

PDF.InEmail

          HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH  Hớn Quản, ngày 01 tháng 06 năm 2013

            Số 07- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 07 năm 2013

Ngày 26 tháng 6 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 07 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 6 NĂM 2013.

            Tháng 6 năm 2013 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 07 NĂM  2013

           Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết tháng 6 năm 2013. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 năm 2013 như sau:

          1. Công tác chính trị tư tưởng.

Công tác tuyên truyền quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt chặt chẽ đảm bảo trong thời gian tới đảng viên và cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều được học tập các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết đạt 100% (nếu có).

          100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên được thông tin về thời sự trong nước và quốc tế.

Phấn đấu ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

100% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định 101 – QĐ/TW. Các đồng chí đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, công tác.

          Tiếp tục đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả sâu rộng trong toàn trường.

Phổ biến những thông tin quan trọng trong cuốn thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

 Tiếp tục tuyên truyền về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa IX) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phân công đảng viên kể chuyện về Bác.

2. Công tác xây dựng Đảng.

            Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm củng cố kiện toàn.

          Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ và hoàn tất lí lịch cho các đối tượng đảng của chi bộ.

3. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể.

          *  Đối với  tổ chức công đoàn

Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, của công đoàn ngành, cũng như kế hoạch của công đoàn nhà trường.

Thực hiện tốt vai trò của mình đó là bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

*  Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

          Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, của đoàn cấp trên, cũng như kế hoạch của đoàn trường.

            *  Đối với hội chữ thập đỏ

          Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, của hội cấp trên, cũng như kế hoạch của hội.

4. Công tác chuyên môn.

Thực hiện tốt kế hoạch hè như: thi tuyển sinh vào lớp 10, ôn tập và thi lại nghiêm túc.

            C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.         

  Các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.             

                                                                                              TM/ CHI BỘ

      BÍ THƯ

                                                                               Nguyễn Thiết Hùng 

----------------------------------------------------

      HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                                   ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                          Hớn Quản, ngày 01 tháng 04 năm 2013

              Số 05- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 05 năm 2013

Ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 4 NĂM 2013.

            Tháng 4 năm 2013 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM  2013

           Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết tháng 4 năm 2013. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2013 như sau:

          - Ổn định tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên.

          - Kiểm tra quy chế dân chủ tổ Văn.

- Tiếp tục tuyên truyền về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa IX) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền cho tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường về kỷ niệm ngày quốc tế lao động 01/05, kỉ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Cho tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên đăng kí chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tất cả đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công và báo cáo vào cuộc họp chi bộ.

-  Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định 101 – QĐ/TW.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV và học sinh trong nhà nhất là giáo dục học sinh phải biết tiết kiệm nước và điện trong tháng khô nóng.

-  Đảng viên thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên.

- Tiếp tục chỉ đạo BGH làm việc theo kế hoạch trong đó công tác trọng tâm là thực hiện tốt kiểm tra học kì 2 và đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường làm việc theo kế hoạch.

- Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên: Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các đối tượng đảng và đảng viên dự bị của chi bộ, cho các đối tượng đảng làm hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đc Xuân Hoàng còn đc Nghiêm thì chờ kết quả chỉ đạo làm việc của cấp trên.                                                                                                                                    

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.         

  Các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.             

                                                                                                      TM/ CHI BỘ

          BÍ THƯ

                                 Nguyễn Thiết Hùng       

   -------------------------------------------------------------------

               HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                  Hớn Quản, ngày 01 tháng 04 năm 2013                    *

      Số 04- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 04 năm 2013

Ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 04 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 3 NĂM 2013.

            Tháng 3 năm 2013 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra về giáo dục đạo đức học sinh có tiến triển tích cực, tỉ lệ bỏ học tháng 3 còn cao giảm.     

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 04 NĂM  2013

           Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết tháng 3 năm 2013. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 năm 2013 như sau:

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4.

          - Ổn định tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên.

          - Bình bầu và lập danh sách khen thưởng “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chi Minh”.

          - Kiểm tra quy chế dân chủ tổ Văn.

- Chỉ đạo Đoàn trường tiếp tục ổn định nề nếp và làm tốt công trình thanh niên cấp trường, kết nạp Đoàn.

- Tiếp tục thẩm tra lí lịch các đối tượng đảng và theo dõi giúp đỡ các đảng viên dự bị, các đối tượng đảng của chi bộ. Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên.

- Thực hiện tốt công tác ôn tập, kiểm tra học kỳ II, thi thử tốt nghiệp đối với học sinh khối 12.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho kiểm tra học kỳ II.

- Có biện pháp chỉ đạo hạn chế tỉ lệ bỏ học đối với học sinh khối ban cơ bản.

- Công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Chữ thập đỏ thực hiện theo nghị quyết.

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.         

  Các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.             

                                                                                              TM/ CHI BỘ

          BÍ THƯ

Nguyễn Thiết Hùng

----------------------------------------------------------------------------

                    HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH                  Hớn Quản, ngày 01 tháng 03 năm 2013

                 Số 03- NQ /CBNHC

          NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2013

Ngày 28 tháng 2 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 2 NĂM 2013.

            Tháng 2 năm 2013 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra về giáo dục đạo đức học sinh có tiến triển tích cực, tỉ lệ bỏ học sau HKI giảm.    

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03 NĂM  2013

           Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết tháng 2 năm 2013. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2013 như sau:

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 3/2; ngày thành lập Đoàn 26/3, ôn truyền thống ngày quốc tế phụ nữ cho cán bộ, giáo viên, CNV nữ, ôn truyền thống ngày thành lập Đoàn cho chi đoàn giáo viên và học sinh trong toàn trường.

          - Ổn định tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên.

- Chỉ đạo Đoàn trường tiếp tục ổn định nề nếp và làm tốt công trình thanh niên cấp trường tổng kết phong trào nuôi heo đất.

- Tiếp tục thẩm tra lí lịch các đối tượng đảng và theo dõi giúp đỡ các đảng viên dự bị, các đối tượng đảng của chi bộ. Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên.

- Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác dạy trọng tâm HK2, thi giáo viên giỏi cấp trường, thanh tra toàn diện GV HK2 và viết - chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

- Tham gia đại hội TDTT tỉnh.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho thi giáo viên giỏi cấp trường và viết - chấm sáng kiến kinh nghiệm.

- Có biện pháp chỉ đạo hạn chế tỉ lệ bỏ học đối với học sinh khối ban cơ bản.

- Công đoàn chăm lo tết cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Chữ thập đỏ thực hiện theo nghị quyết.

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.         

  Các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.             

                                                                                                                    TM/ CHI BỘ

                        Bí thư

                                                                                                      NGUYỄN THIẾT HÙNG 

 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  HUYỆN ỦY HỚN QUẢN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh        Hớn Quản, ngày 1 tháng 2 năm 2013

               Số 03- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Ngày 22 tháng 1 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2012.

          Năm 2012 mặc dù có nhiều khó khăn về CSVC thiếu phòng bộ môn, đội ngũ giáo viên đa số trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD - ĐT, của huyện ủy Hớn Quản chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra đạo đức học sinh có tiến triển tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục phát triển vượt bậc.

          Tuy nhiên trong năm 2012 chi bộ vẫn còn một số hạn chế: tỉ lệ học sinh vi phạm ATGT, đánh nhau, trộm cắp tài sản vẫn còn. Tình trạng giáo viên còn chậm trễ trong các buổi họp, học quốc phòng. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của giáo viên CNV và học sinh nhiều lúc chưa kịp thời.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2013

           Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết năm 2012. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2013 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo công tác về công tác tư tưởng cho toàn thể CB, GV- CNV và học sinh; điều chỉnh một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 trường đạt chuẩn quốc gia; quy hoạch cán bộ nguồn A3, lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại qua thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 khóa XI.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2013:

 Về xây dựng và phát triển Đảng: Phấn đấu trong năm 2013 kết nạp được 02 đảng viên, 100% đảng viên, GV-CNV tham gia các buổi học nghị quyết của Đảng, các buổi học chính trị.

 Cử 1 đảng viên được đào tạo lý luận chính trị (cao cấp chính trị ).

           Trường tiên tiến xuất sắc, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thư viện đạt chuẩn 01.

 Tỉ lệ Tốt nghiệp THPT đạt 100%.

 Tỉ lệ lên lớp khối 10, 11 đạt  87%.

 Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: 15 em.

 Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh: 10 sáng kiến.

 Giáo viên giỏi cấp tỉnh : 2 GV.

 Tỉ lệ học sinh trúng tuyển ĐH, CĐ, TCCN đạt  75% trở lên.

 Về hạnh kiểm của học sinh: Trên 95% học sinh có hạnh kiểm từ TB trở lên (trong đó hạnh kiểm tốt và khá  từ 8 5%).

III. Giải pháp thực hiện:

           1. Về  xây dựng  Đảng

1.1 Về công tác tổ chức:

 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nguồn A3/ 2013, cử cán bộ đi bồi dưỡng lí luận, chuyên môn.

1.2 Về phát triển đảng:

  Chỉ đạo cho công đoàn, đoàn thanh niên tăng cường giới thiệu các quần chúng ưu tú cho chi bộ để cử tham gia lớp nhận thức về Đảng. Phân công các đảng viên trong chi bộ quan tâm, giúp đỡ các đối tượng Đảng, đảng viên dự bị.

 Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào nhất là đảng viên.

2. Về chuyên môn

 Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, thanh tra, kiểm tra giáo viên.

 Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên phải xây dựng kế hoạch giảng dạy, các bộ phận khác phải có kế hoạch làm việc cụ thể cuối mỗi kì kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm.

 Thực hiện nghiêm túc đăng kí thi đua đầu năm tại hội nghị CNVC từ đó nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân đối với chất lượng giảng dạy của mình. Nhắc nhở GV tăng cường dự giờ đồng nghiệp qua các tiết thao giảng, hội giảng từ đó rút kinh nghiệm để áp dụng vào tiết dạy của mình có hiệu quả hơn.

 Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy (giáo án điện tử). Trang bị bổ sung thiết bị dạy học, sách tham khảo để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy của giáo viên.

 Phân công GV bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

Tổ chức hướng nghiệp cho HS khối 12.

3. Về hành chánh

 Đổi mới quản lí tăng cường ứng dụng CNTT, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, lưu trữ khoa học.

 Trang bị bổ sung CSVC, sách, TBDH, thuốc để phục vụ dạy, học.

 Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh lao động

4. Các tổ chức đoàn thể

          4.1 Công đoàn

          Chỉ đạo công đoàn đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, vân động quần chúng tham gia các hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt chăm lo đời sống CB, GV, CNV.

          4.2 Đoàn TNCS HCM                                                   

          Chỉ đạo Đoàn TN tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lyù töôûng caùch maïng, để đoàn viên coù nghò löïc lyù töôûng cho thanh niên nhất là học sinh.

          Chỉ đạo đoàn trường đa dang hóa các hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động của nhà trường.

          4.3 Hội chữ thập đỏ

          Chỉ đạo hội CTĐ tổ chức quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ăn tết. Vận động hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình thương.

          4.4 Hội khuyến học        

          Chỉ đạo cho hội khuyến học tích cực vận động từ các nguồn khác nhau. Động viên kịp thời học sinh giỏi, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó kăn vươn lên trong học tập.

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu căn cứ những chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

 Các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.         

                                                                          TM/ CHI BỘ

                                                                              BÍ THƯ

                                                                 NGUYỄN THIẾT HÙNG

  

----------------------------------------------------------------------------------------------

  HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh             Hớn Quản, ngày 01 tháng 02 năm 2013

              Số 02- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2013

Ngày 22 tháng 1 năm 2013 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 1 . 2013.

            Tháng 1 năm 2013 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra về giáo dục đạo đức học sinh có tiến triển tích cực, tỉ lệ bỏ học sau HKI giảm.              

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤTHÁNG 02 . 2013

             Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế về thực hiện nghị quyết tháng 1 năm 2013. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2013 như sau:

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 3-2, ôn truyền thống ngày thành lập Đảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV và học sinh trong toàn trường

- Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống của chi bộ.

- Ổn định tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên trong dịp tết nguyên đán, đón tết an toàn và tiết kiệm.

- Chỉ đạo Đoàn trường tiếp tục ổn định nề nếp và làm tốt công trình thanh niên cấp trường.

- Tiếp tục thẩm tra lí lịch các đối tượng đảng và theo dõi giúp đỡ các đảng viên dự bị, các đối tượng đảng của chi bộ. Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên. Làm lễ kết nạp đảng ( nếu có).

- Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác dạy trọng tâm HK2, thi giáo viên giỏi cấp trường, thanh tra toàn diện GV HK2.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho thi giáo viên giỏi cấp trường và hoàn tất viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Có biện pháp chỉ đạo việc chuyên cần trước và sau tết nguyên đán nhất là đối với học sinh khối ban cơ bản.

- Chữ thập đỏ phối hợp đoàn trường chăm lo học sinh nghèo ăn tết.

- Công đoàn chăm lo tết cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Thông qua chi bộ nghị quyết phương hướng nhiệm vụ 2013 và chương trình công tác của chi bộ năm 2013 thông qua chi bộ.

            C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.                

                                                                                   TM/ CHI B

                                                                                        Bí thư

                                                                          Nguyễn Thiết Hùng

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------- -----------------------------------------------------------------------------

  HUYỆN ỦY HỚN QUẢN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh                     Hớn Quản, ngày 01 tháng 01 năm 2013

                         *

              Số 01- NQ /CBNHC

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2013

Ngày 25 tháng 12 năm 2012 tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, chi bộ họp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2013 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 12 NĂM 2012.

                Tháng 12 năm 2012 mặc dù có nhiều khó khăn chi bộ trường đã chủ động bám sát tình hình, triển khai tích cực và đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra về đạo đức cho học sinh có tiến triển tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục phát triển vượt bậc.

            Tuy nhiên trong tháng 12 năm 2012 chi bộ vẫn còn một số hạn chế: tỉ lệ học sinh bỏ học của lớp 10 ban cơ bản còn cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM  2013

             Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế thực hiện nghị quyết tháng 12 năm 2012. Chi bộ đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2013 như sau:

- Ổn định tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên trong tình hình mới.

- Chỉ đạo Đoàn trường ổn định nề nếp và phát triển đoàn viên.

- Chỉ đạo BGH lên kế hoạch HK2 thực hiện công tác chuyên môn, hành chánh.

- Tiếp tục thẩm tra lí lịch các đối tượng đảng và theo dõi giúp đỡ các đảng viên dự bị, các đối tượng đảng của chi bộ. Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên. Làm lễ kết nạp đảng ( nếu có).

- Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác dạy HK2.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho HK2.

- Tuyên truyền tốt ngày học sinh sinh viên và ngày truyền thống nhà trường 10/1.

- Có biện pháp chỉ đạo việc hạn chế học sinh nghỉ học sau HK1 đối với học sinh khối 10 ban cơ bản.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Giao cho Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.                

                                                                                   TM/ CHI BỘ

                                                                                      BÍ THƯ

                                                                             Nguyễn Thiết Hùng

  

Liên kết